Denis Krõlov (Bboy Senju)


Robert Larionov


Mihhail Lazarev (Bboy Mykee)


Yanina Vinogradova


Dmitri Makarov (Lil Wave)